Başlangıç > Assure Modeli > Assure Modeli’ne Genel Bakış

Assure Modeli’ne Genel Bakış

1. Giriş

ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir

Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir. Öğretim Sistemi Tasarımı, öğretmenlerin öğrencileri için en uygun öğrenme ortamlarını tasarlamada ve geliştirmede kullanabilecekleri bir işlemdir. Bu metodu ders planı oluşturmada ve öğretime öğrenmeyi geliştirmede kullanabilmektedir.


ASSURE, bir dersin geliştirilmesinde kullanılan adım-adım işlemler bütünüdür.

Bilindiği gibi İngilizce’ de ASSURE sözcüğü garanti etmek, temin etmek anlamına da gelmektedir. Bu sözcük aynı zamanda, modelin öngördüğü aşamaların İngilizce yazılışlarının baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.

ASSURE Modeli Aşamaları

Gagne’nin öğrenme koşulları; iyi tasarlanmış dersler öğrencilerin dikkatinin çekilmesi ile başlar ve sonra yeni materyal sunulur, öğrenciler uygulama yapar, öğrenmeleri ölçülür ve sıradaki aktivitelere geçilir. ASSURE Modeli, tüm bu şartları kapsamaktadır (Heinich, Molenda, Russel ve Smaldino ). Özet olarak; ASSURE Modeli bireysel olarak öğretmenin sınıfta öğretim teknolojileri kullanmasının planlanmasında ve bir saatlik ders sürecinin adım adım planlanmasında kullanılabilecek öğrenme-öğretme süreçlerinde meydana gelebilecek sorunları aşmada bir kılavuz niteliğindedir.

2. ASSURE Modelinin Aşamaları

2.1 Analyze Learners : Öğrencilerin Analizi

ASSURE modelinin ilk aşamasında; öğrenme üzerinde etkili olduğu genel kabul gören

ve öğretim teknolojileri planlamasında dikkate alınması gereken öğrenci özellikleri (genel karakteristikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme stilleri) incelenmektedir.

2.1.1 Genel Karakteristikleri

Genel karakteristikler yaş, öğrenme düzeyi, meslek, kültürel ya da sosyo-ekonomik faktörler gibi tanımlayıcı hususları kapsar. Bu özelliklerin yüzeysel bir analizi bile öğretim yöntemi seçiminde oldukça yol göstericidir.

2.1.2 Giriş Yeterlilikleri

Öğrenciler öğretmenlerin anlatacaklarını zaten biliyor olabilir ya da öğrenciler, öğretmenin anlatacaklarını anlayabilmek için önkoşul niteliğindeki çok temel yeterliliklere bile sahip olmayabilir. Hedef kitlenin halihazırda ne biliyor olduğunu ölçerek uygun ortam ve materyaller seçilebilir.

2.1.3. Öğrenme Stilleri

Öğrenme stili, bir bireyin nasıl algıladığını, öğrenme ortamları ile nasıl etkileşim içine girdiğini ve bu ortama duygusal olarak nasıl tepkide bulunduğunu tanımlayan psikolojik özellikler grubu anlamına gelmektedir .Literatürde tartışılan öğrenme biçimi değişkenleri şu kategorilere ayrılabilir: Algısaltercihler ve güçlülükler, bilgi işleme alışkanlıkları, motivasyonel faktörler vepsikolojik faktörler.


ASSURE modelinin uygulanacağı grubun öğrenme stillerin öğrenilmesi amacıyla Gregorc’un zeka biçimleri modeli için bir ölçek bulunamadığından Kolb’un öğenmestilleri envanteri kullanılmıştır.

2.1.3.1. Algısal Tercihler ve Güçlükler

Temel algısal tercihler; işitsel, görsel, dokunsal, adalesel duyulardır. Öğrencilerin farklı yönde algısal tercihleri ve güçlükleri dikkate alınarak materyaller seçilmelidir.

2.1.3.2. Bilgi İşleme Alışkanlıklar

Bu kategori de bireylerin bilginin bilişsel işlemesine yönelmeye nasıl meylettikleri ile ilgili birçok değişkeni kapsamaktadır.

2.1.3.3. Motivasyonel Faktörler

Endişe, kontrol odağı, yapı seviyesi, başarı motivasyonu, sosyal motivasyon, dikkatlilik ve idealistlik, çoğu kez öğrenme sürecinde kritik faktörler olarak görülmüştür.

2.1.3.4. Psikolojik Faktörler

Cinsiyet farklılıkları, sağlık ve çevresel koşullar öğrenmenin etkililiği üzerinde en etkili faktörler arasındadır. Sıcaklık, gürültü, ışık ve günün zamanı, konsantrasyon ve dikkati sürdürmeyi etkilediği bilinen unsurlardır.

2.2. State Objectives : Hedeflerinin Belirlenmesi

ASSURE Modelinde öğretim ortamlarını kullanmada ikinci aşama öğretimhedeflerinin belirlenmesidir. Her bir öğrencinin hangi öğrenme hedefine ulaşması beklenmektedir? Daha doğru bir ifade ile eğitim sonunda öğrenci hangi yeni kabiliyete sahip olacaktır. Bir hedef, öğreticinin derse ne koymayı planladığı değil, öğrencinin dersten ne alması gerektiğidir.

2.2.1. İyi belirlenmiş Hedeflerin ABCD’si

Amaçların yazımında ABCD yaklaşımı kullanılabilir:

􀂙 Audince (Topluluk) : Öğrencileriniz kimler?

􀂙 Behavior (Davranış): Öğretim sonucu kazanılacak ve gösterilecek davranışlar

veya performanslar nelerdir?

􀂙 Conditions (Şartlar) : Davranışın gerçekleşeceği ortamın şartları nelerdir?

􀂙 Degree (Derece/Seviye): Gösterilecek öğrenme yetenekleri seviyesi nedir?

2.2.2. Hedeflerin Sınıflandırılması

Bir hedef sonuçta ulaşılması amaçlanan birincil öğrenme tipine göre sınıflandırılır: Bilişsel, duyuşsal, psiko-motor ve bireylerarası (interpersonal) hedefler.

􀂙 Bilişsel öğrenme kategorisi; sözel/görsel bilgi ya da entelektüel kabiliyetler olarak sınıflandırılabilecek zihinsel kabiliyetleri kapsar.

􀂙 Duyuşsal kategorideki kabiliyetler duygu ve değerleri içine alır.

􀂙 Psiko-motor kabiliyetlerde ise atletik kabiliyetler, elle yapılan kabiliyetler ve bunlar gibi fiziksel kabiliyetler söz konusudur

􀂙 Bireylerarası (Interpersonal) kabiliyetler başkaları ile etkin ilişkiler kurma yetisi gerektiren insan merkezli kabiliyetlerdir..

2.2.3. Hedefler ve Bireysel Farklılıklar

Hedefler, öğrencinin ne öğreneceğini sınırlamak için değil minimum başarı seviyesini ortaya koymak içindir. Doğal öğrenmeyi desteklemek ve bireysel farklılıklara zemin hazırlamak için, öğrencilere kendi hedeflerinin bir kısmını belirlemekte yarar vardır.

2.3. Select Methods, Media and Materials : Yöntem, Ortam ve Materyallerin Seçimi

2.3.1.Yöntemin Seçilmesi

Ortam kullanımına yönelik sistemli bir planda ilk olarak, yöntem, ortam ve materyallerin sistematik şekilde seçilmesi gerekir. Seçim sürecinin üç aşaması vardır:

􀂙 Hedeflenen öğrenme görevleri için uygun yöntemlerin belirlenmesi.

􀂙 Yöntemi gerçekleştirmeye uygun ortam formatının seçilmesi.

􀂙 Bu ortam için spesifik materyallerin seçilmesini, gerekli değişikliklerin ya da

tasarımın yapılması.

2.3.2. Ortam Formatının Seçilmesi

ASSURE modeli uygulaması için seçilen ortamın özellikleri aşağıda belirtilmektedir.

2.3.3. Materyallerin Seçimi

Materyal seçerken faklı teknikler vardır. Levy ve Dickie tarafından kullanılacak

medya tabanlı materyaller için yedi özellik belirlenmiştir:

1. Resimli gösterimlerin özellikleri: Resimlere ihtiyacınız var mı? İçeriğin sadece metin ile anlatılması yeterli mi?

2. Boyutun özellikleri: Anlam belirsizliği söz konusu olduğunda resimli gösterimlerdaha kolay görmeye ve anlamaya yardımcı olur. Boyut hem mutlak hem de orantılıdır. Mutlak boyut resmin projeksiyon ekranından veya kitapta görünmesidir.

Resim belirli ve ölçülebilir yükseklik ve genişliğe sahiptir. Resmin belirli parçaları veya elemanları resme veya belirli parçalarına göre daha geniş veya küçükse o zaman bu parçaların boyutuna orantı denir. Orantılı boyutta izleyiciye daha yakın olan kısımlar daha büyük diğerleri daha küçük olarak algılanır.

3. Renklerin özellikleri: Renkler anlamı daha açık hale getirmek için gereklimidir? Renkleri sunuda birlik ve süreklilik duygusunu sağlamak için mi kullanıyorsunuz?

4. Hareketlerin özellikleri: Öğrenme süreçleri ve motor beceriler hareket özelliklerine gereksinim duyar. Bitkilerin damarlarındaki faaliyetler veya farklı yoğunluklarda ışık dalgalarının hareketleri gibi öğrenme süreçleri hareketin kullanılmasını gerektirir.

5. Dilin özellikleri: Yeni materyalin öğrenilmesi için gerekli olan temel kelimeler nelerdir? İçerik dil hakkında yeterli kavramaya sahip biri tarafından öğrenilebilecek düzeyde mi?

6. Ses/resim ilişkisinin özellikleri: Resim yapıyı gösterir. Ses ise resmin nasıl çalıştığını gösterir, belirli terimleri açıklar.

7. Düzenlemenin özellikleri: Herhangi bir türdeki bilginin düzenlenmesi öğrenimi ne kadar etkilemektedir? Genellikle, kompleks materyaller daha kolay olanların arkasından gelmektedir. Bu ardışık düzendir. Fakat bilgi random olarak yapılandırılabilir mi? Öğrenci materyaldeki bilgiler arasında ilişki kurabilecek midir?

Bu özellikler sadece bir teknoloji kullanılarak ulaşılamaz, farklı teknolojilerin birleşimi olmalıdır. Materyallerin tasarım özellikleri ve karakteristiklerinin anlaşılması hangisinin öğrenmeyi çoğaltacağına karar verilmesinde önemlidir.

􀂙 Mevcut materyallerin seçimi: Halihazırda bulunan materyallerden uygun olanının seçilmesidir.

􀂙 Mevcut materyallerin revizyonu: Halihazırda bulunan materyallerde yapılan değişiklikler ile yeni bir materyal elde edilmesi sürecidir.

􀂙 Yeni materyal tasarımı: Öğretim hedeflerine ulaşmada kullanılabilecek yeni bir materyal tasarımı hedefler, zaman, uzmanlık gibi konular dikkate alınmalıdır.

2.4. Utilize Media and Materials : Ortam ve Materyallerden Yararlanma

2.4.1. Materyali ve ortamı gözden geçirme

Materyalin kullanılmada önce gözden geçirilerek olası sorunların önüne geçilebilir. Öğrenme ortamı hazırlanarak ders öncesi son kontroller yapılır.

2.4.2. Materyalleri hazırlama

Eğitimcinin ve öğrencilerini ihtiyaç duyduğu materyallerin toplanıp, ortam ve materyallerin hangi sıra içinde kullanılacağının belirlenmesidir.

2.4.3. Ortamı hazırlama

Öğretim açısından uygun bir hazırlama aşağıdaki gibi olabilir:

􀂙 Dersin içeriğini kapsamlı bir şekilde veren bir sunum

􀂙 Çalışılan konu ile ilgisinin mantıksal izahı

􀂙 Öğrencinin dikkat etmekle ne fayda sağlayacağını dile getiren motive edici açıklama

􀂙 Dikkati dersin spesifik yönlerine çeken ipuçları

2.4.4. Öğrencileri hazırlama

1. Konu ile gerçek hayatta uygulamakta oldukları arasındaki ilişkinin soru cevap yöntemi ile incelenmesi.

2.5. Require Learner Participation: Öğrenci Katılımını Sağlama

Öğrencilere geri bildirim ve öğrenme ortamına katılarak uygulama yapma olanağının sağlanmasıdır.

2.6. Evaluate and Revise : Değerlendirme ve Revizyon

Ders tasarım sürecinin en çok hatalı kullanılan unsuru olan değerlendirme ve gözden geçirme, kaliteli öğretime ulaşmada vazgeçilmez bir bileşendir. Değerlendirme sürekli bir işlemdir. Değerlendirmeler öğretim öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılır. Örneğin öğretimden önce, öğrenci kabiliyetleri ile kullanmayı düşündüğünüz metotmateryaller arasında uygunluk olduğundan emin olmak için öğrenci karakteristikleri ölçülür. Ayrıca kullanmadan önce materyaller değerlendirilmelidir. Öğretim esnasında değerlendirme, arzulanan bir kabiliyetin öğrenci tarafından pratiğinin yapılması şeklinde olabileceği gibi, kısa bir quiz veya kendini değerlendirme şeklinde de olabilir. Öğretim esnasında değerlendirmenin genel, tespite yönelik bir amacı vardır. Yani öğretim sürecindeki hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek öğrenme /öğretme problemlerini ve zorluklarını belirleyip düzeltmeye yöneliktir.

Reklamlar
  1. 04 Mayıs 2010, 14:51

    tşk.

    böyle bir kaynak bulmak gerçekten zor. :)

  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: